Regulamin konkursu "Zegarek OUI&ME na wiosnę"

Regulamin konkursu "Zegarek OUI&ME na wiosnę"

Chcesz wygrać zegarek OUI&ME  na wiosnę? Polub nasz profil i weź udział w konkursie.

Regulamin konkursu “Zegarek OUI&ME na wiosnę”


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Zegarek OUI&ME na wiosnę” (,,Konkurs”) jest jedyny autoryzowany dystrybutor zegarków OUI&ME w Polsce CLASSIC WATCH Kwiatkowski Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, („Organizator”).i
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://zegarkiouiandme.pl/
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

II.ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie trwał w dniach od 06.03.2020 do 11 marca 2020 roku.
2. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora http://zegarkiouiandme.pl/
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej http://zegarkiouiandme.pl/nie później niż 7 dni od ostatniego dnia trwania Konkursu.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

III. ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w podpunkcie I/3, która w czasie trwania Konkursu „Zegarek OUI&ME na wiosnę spełni niżej określone warunki konkursowe:

- Polubi fanpage zegarków OUI&ME  dostępny pod adresem https://www.facebook.com/zegarkiOuiMe (zwany dalej Profilem na Facebooku),
- Wpisze w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: Jakimi kwiatami chciałabyś mieć ozdobioną tarcze zegarka i dlaczego?

2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w podpunkcie 3.1.
3. Jeden uczestnik Konkursu może wpisać tylko jeden komentarz. Jeżeli ten sam uczestnik wstawi pod konkursowym postem więcej niż jeden komentarz przyjęty do Konkursu zostanie ten, który został wstawiony jako pierwszy.

IV. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest zegarek OUI&ME z kolekcji 2020.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361)

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Laureatów wyłania jury, w którego skład wchodzą pracownicy Organizatora.
2. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy,którzy spełnili wszystkie wymogi konkursu zgodnie z Regulaminem oraz umieścili najciekawszą i najatrakcyjniejszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać wiadomość na Profil na Facebooku zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania od uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody.